10.7.14

Οπισθοδρομούμε ολοταχώς…Στό τελευταο τεχος το Economist τό κύριο ρθρο ναφέρεται στό πανεπιστήμιο το μέλλοντος, τό ποο θά εναι «διαδικτυακό».
δη λειτουργον πανεπιστήμια «on line», τά ποα παρέχουν στους γγεγραμμένους «φοιτητές» τήν δυνατότητα νά παρακολουθον ναντι πολύ χαμηλν διδάκτρων και ντελς δωρεάν, τίς παραδόσεις κορυφαίων καθηγητν.χουν μάλιστα δρυθ κπαιδευτικοί ργανισμοί καί πιχειρήσεις πού ναπτύσσουν τό νέο ατό εδος το «διαδικτυακο» πανεπιστημίου καί πιστοποιον τι ο φοιτητές παρηκολούθησαν ξ ποστάσεως τά μαθήματα καί βαθμολογήθηκαν σέ ατά.
Τό μόνο πού πομένει εναι σότιμη ναγνώρισις τν πτυχίων τν διαδικτυακν πανεπιστημίων.

 
Διαδικτυακό πανεπιστήμιο
ν λοιπόν τό κορυφαο βρεταννικό περιοδικό ναφέρεται στήν πανάσταση πού θά πέλθη παγκοσμίως στόν χρο τς νωτάτης κπαιδεύσεως, ποία πιθανώτατα θά συρρικνώση τόν χρο τν παραδοσιακν πανεπιστημίων, στήν λλάδα χουμε κόμη συνταγματική παγόρευση γιά τήν δρυση καί λειτουργία διωτικν πανεπιστημίων καί συνεχιζόμενη δημόσια διαμάχη γιά τό μέλλον τν διοικητικν παλλήλων τν πανεπιστημίων.
Δηλαδή χι μόνον δέν εμεθα σέ θέση να δομε τί μς πιφυλάσσει τό μέλλον, λλά πιμένουμε ς κοινωνία ν τει 2014 νά πισθοδρομομε.
Διότι ταν προβάλλη μπροστά μας τό νδεχόμενο τς καταργήσεως το παραδοσιακο πανεπιστημίου, –κυρίως δε ταν ατό δέν εναι ψηλς ποιότητος καί νταγωνιστικό– τό νά πιδιώκουμε νά τό διασώσουμε στήν παροσα μορφή του, παραβλέποντας μάλιστα τήν ποιότητα πού παρέχει, εναι πίστευτα ναχρονιστικό.
Σκεφθετε τι λλοι λαοί, πως ο Βρεταννοί, προβληματίζονται πό τώρα γιά τό πς θά προσαρμοσθον τά πανεπιστήμιά τους σέ ατό πού ρχεται, στε να ντεπεξέλθουν στά νέα δεδομένα. Καί ατό πού προδήλως τούς νδιαφέρει εναι ποιότης το παρεχομένου προϊόντος, σέ συνδυασμό καί πρός τό κόστος διαθέσεώς του.
Διότι ν λ.χ. να πανεπιστήμιο δέν παρέχη στούς φοιτητές του σπουδές ψηλς ποιότητος καί παράλληλα εναι κριβό στήν λειτουργία του –μέ νάλογα δίδακτρα– δέν θά μπορέση νά νθέξη στόν νταγωνισμό το διαδικτυακο πανεπιστημίου.
 κε ποιότης μπορε νά εναι πολύ ψηλότερη καί τά δίδακτρα μηδαμινά. ν τά πανεπιστήμια τν πολύ ψηλν προδιαγραφν χι μόνον δέν θα ντιμετωπίσουν τέτοιο πρόβλημα, λλά νδεχομένως θά ξιοποιήσουν τήν μεγάλη ζήτηση γιά τίς σπουδές πού προσφέρουν, στε νά πεκτείνουν τήν παροχή τους καί διαδικτυακά.
Στήν λλάδα, ντί νά προετοιμαζόμαστε γιά ατό πού ρχεται, χουμε τόν νέο πουργό Παιδείας πό τήν πίεση τν συνδικαλιστν νά νακρούη πρύμναν στό θέμα τς διαθεσιμότητος το διοικητικο προσωπικο τν νωτάτων κπαιδευτικν δρυμάτων.
Οτε κάν γνωρίζουμε τί ρχεται.
ν ρωτηθον ο ρμόδιοι γιά τά κπαιδευτικά ζητήματα πς προτίθενται νά ντιμετωπίσουν τήν πί θύραις πανάσταση πού περιγράφει τό Economist, δηλαδή τό διαδικτυακό πανεπιστήμιο, τό πιθανώτερο εναι τι θά ρωτήσουν «τί εναι ατό;».
θά καγχάσουν ερωνικά, λέγοντας τι «τέτοια πράγματα στην λλάδα δέν γίνονται».
μως ταν λλην σπουδαστής θά μπορ νά ξασφαλίζη πτυχίο διαδικτυακά στά καλύτερα πανεπιστήμια το κόσμου, τότε νά δομε τί θά πογίνη τό λληνικό πανεπιστήμιο.
Μλλον θά μαραζώση.
Τό δέ πολιτικό μας σύστημα θά ξακολουθ νά συζητ γιά τό ν πρέπει χι νά πιτραπ δρυσις πανεπιστημίων πό διτες!
λλά θά εναι πολύ ργά…
Παντο ντιδράσεις
Τό τι λληνική κοινωνία πισθοδρομε πικίνδυνα, προκύπτει πό λες σχεδόν τις κφάνσεις της.
 πουδήποτε πιδιώκεται κάποια πρόοδος, γείρονται μέσως ντιδράσεις. Τήν μία διότι τό πέβαλε «τρόϊκα», τήν δεύτερη διότι θίγονται «κεκτημένα» δικαιώματα καί συμφέροντα, τήν τρίτη διότι κάποιοι διατείνονται τι θά πέλθη καταστροφή, τήν τέταρτη διότι ο κρατιστές θέλουν λα νά πάγονται στό δημόσιο, τήν πέμπτη διότι ο προπαγανδιστές τς ριστερς κραυγάζουν τι «δθεν πρόοδος» δέν φελε τούς ργαζομένους λλά τό «κεφάλαιο».
τσι, ν ο λαοί γύρω μας –καί δή ατοί τν πρώην κομμουνιστικν κρατν– προοδεύουν λματωδς σέ λους τούς τομες, μες χουμε παραμείνει θεματοφύλακες το κακο παρελθόντος καί το ναχρονισμο.
Ατή εναι λήθεια.
Στήν πραγματικότητα, δέν θέλουμε νά λλάξη τίποτε.
μως δοθέντος τι λόγω τς ραγδαίας τεχνολογικς ξελίξεως λλάζουν τά πάντα, κινδυνεύουμε νά διαπιστώσουμε ξαφνικά τι εμαστε τελείως νέτοιμοι γιά την νέα κατάσταση.
Ο λληνες νέοι λ.χ., θα σπουδάζουν διαδικτυακά σέ μεγάλα πανεπιστήμια το ξωτερικο, καί μες θά προσπαθομε νά περιφρουρήσουμε τό δημόσιο πανεπιστήμιο νά προστατεύσουμε τους διοικητικούς παλλήλους του.
Καί θά πορρίπτουμε τά πτυχία τν καλυτέρων πανεπιστημίων το κόσμου, πειδή ο πτυχιοχοι θά χουν λοκληρώσει τίς σπουδές τους διαδικτυακά!
Τόσο μεγάλη εναι πισθοδρόμησις…

       Εστία
       Freewill

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου